New Products
Nasi Klienci
Mamy obecnie 2 Gości w sklepie.

Od wyboru właściwego legowiska zależy komfort snu pupila - dlatego zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami, jak wybrać odpowiednie legowisko.

Newsletter
Jeśli chcesz być informowany o nowościach podaj swój ades e-mail:
Masz pytania ?

kontakt@perfectdog.pl
508-845-875
PN-PT 9:00-18:00

Regulamin

W?a?cicielem Sklepu Perfect Dog jest firma: Datamining-Solutions
NIP: 125 - 108 - 31 -07 ; REGON: 141830844
Nowe R?czaje 17, 05-326 Po?wi?tne (woj.mazowieckie)
Tel: + 48 508 845 875

 

Wszystkie produkty oferowane pod mark? 'Perfect Dog' s? projektami autorskimi i oryginalnymi, w zwi?zku z czym podlegaj? ochronie praw autorskich. Oznacza to, ?e ich  kopiowanie i powielanie stanowi naruszenie praw autorskich, z których zostan? wyci?gni?te konsekwencje prawne.

 

1.Zamówienia
1.1. Zamówienia nale?y sk?ada? przez sklep internetowy przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie sklepu.
1.2. Zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep Perfect Dog - mailowo lub telefonicznie. Z tego tez wzgl?du - zamawiaj?cy jest zobligowany do podania w formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu, celem umo?liwienia potwierdzenia zamówienia.
1.3. Z?o?enie zamówienia jest równoznaczne z akceptacj? niniejszego regulaminu.
1.4. Zamówienie jest wysy?ane w ci?gu maksimum 5 dni roboczych nie licz?c czasu dostawy. (W mo?liwych przypadkach czas realizacji mo?e ulec skróceniu nawet do kilku godzin). W przypadku p?atno?ci przelewem czas realizacji liczy si? od momentu odnotowania przez nas wp?aty.
1.5. W przypadku braku towaru w magazynie lub zmiany ceny niezale?nej od Sklepu Perfect Dog poinformujemy zamawiaj?cego niezw?ocznie,  w celu ustalenia dalszego post?powania.
1.6. Sklep Perfect Dog zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówie?, budz?cych w?tpliwo?ci, co do wiarygodno?ci zamawiaj?cego.
1.7. Z zamówienia mo?na zrezygnowa? jedynie do czasu jego potwierdzenia.

 

2.Ceny
2.1. Ceny towarów wyra?one s? w z?otych polskich i s? to ceny brutto - zawieraj? podatek VAT.
2.2. Ceny towarów mog? ulega? zmianie bez wcze?niejszego uprzedzania o tym fakcie klientów.
2.3. Przedstawione ceny nie s? ofert? w odniesieniu do Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Sposób dostawy/ wysy?ka
3.1. Zamówienie wysy?amy na adres Kupuj?cego podany w formularzu zamówienia.
3.2. Warunkiem realizacji wysy?ki jest uregulowanie nale?no?ci za zakupiony towar, za wyj?tkiem zamówie?, gdzie wybrano sposób p?atno?ci za pobraniem.
3.3. Zamawiaj?cy ma do wyboru nast?puj?ce sposoby dostawy towarów:


3.3.1 Dostawa za po?rednictwem Poczty Polskiej wg cennika: (paczki krajowe priorytetowe)

ponad 0 do 1 kg

12,00z?

ponad 1 kg do 2 kg

15,00z?

ponad 2 kg do 5 kg

19,00z?

ponad 5 kg do 10 kg

26,00z?

ponad 10 kg

32,00z?

 

3.3.1 Dostawa za po?rednictwem Firmy Kurierskiej Pocztex wg cennika:

ponad 0 do 1 kg

35,00z?

ponad 1 kg do 5 kg

40,00z?

ponad 5 kg do 10 kg

45,00z?

ponad 10 kg

50,00z?

3.3.3. Dla paczki powy?ej 400z? i p?atno?ci przelewem - dostawa na terenie Polski gratis

3.4. Firmy ?wiadcz?ce us?ugi spedycyjne, s? firmami niezale?nymi od Sklepu Perfect Dog i ich us?ugi podlegaj? odr?bnym regulaminom.

 

4. P?atno??

4.1. P?atno?? za zamówienie uiszczana jest:
4.1.1. Z góry przelewem na konto 

   Rachunek bankowy: Inteligo
   Nr konta:
50 1020 5558 1111 1458 2270 0145
   Odbiorca: Katarzyna Sapierzy?ska
   Tytu? przelewu: numer zamówienia i nazwisko zamawiaj?cego
   Kwota przelewu: ko?cowa suma rachunku

Prosimy o dokonywanie przedp?at dopiero po potwierdzeniu przez nas zamówienia mailowo lub telefonicznie.

lub

4.1.2. P?atno?? tzw. szybkim przelewem QuickMoney   - dla osób posiadaj?cych konto w Inteligo.

Prosimy wpisa? w tytule przelewu numer zamówienia i nazwisko zamawiaj?cego.

4.1.3. Gotówk? przy odbiorze przesy?ki - p?acicie Pa?stwo listonoszowi lub na Poczcie przy odbiorze przesy?ki (tylko dla przesy?ek krajowych, Poczt? Polsk?).

Koszt pobrania wynosi dodatkowo 5 z?, które s? doliczane do kosztów Pa?stwa zamówienia.

4.2. W przypadku wyboru dostawy kurierem Pocztex - zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do uiszczenia p?atno?ci z góry przelewem. 

 

5.Reklamacje i zwroty
5.1 Na podstawie Ustawy z dn. 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów " Dz.U. nr.22 poz.271 zamawiaj?cy ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym towarów w terminie do 10 dni od ich wydania.
5.2. Zwrotu zamawianego towaru mo?na dokona? tylko pod warunkiem, ?e towar nie by? u?ywany i nie zosta? zniszczony. Przed dokonaniem zwrotu nale?y skontaktowa? si? ze Sklepem Perfect Dog (mailowo lub telefonicznie), nast?pnie towar mo?na odes?a?, a my zapewniamy po jego otrzymaniu zwrot nale?no?ci za produkt (na wskazany adres lub konto bankowe). Koszty przesy?ki w obie strony ponosi w takiej sytuacji klient. Towar prosimy odes?a? Poczt? Polsk? zwyk?? paczk?. Przesy?ki pobraniowe nie b?d? przez nas odbierane.
5.2 Reklamacje zwi?zane z uszkodzeniami powsta?ymi w wyniku transportu, a tak?e zwi?zane z ubytkiem towarów b?d? rozpatrywane tylko na podstawie protoko?u reklamacyjnego sporz?dzonego w obecno?ci spedytora w chwili odbioru towaru.

 

6.Ochrona danych osobowych
6.1.Dane osobowe zamawiaj?cych przekazywane na etapie zamówienia s? wykorzystywane jedynei do realizacji Pa?stwa zamówienia i nie s? udost?pniane osobom trzecim w ?adnym celu.
6.2. Je?eli zapisa?e? si? na Newsletter lub w inny sposób wyrazi?e? zgod? na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane jedynie w celu wysy?ki Newslettera (informowania ci? o nowo?ciach. Korzystanie z Newslettera mo?esz przerwa? w ka?dej chwili.